Skip available courses

Available courses

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเชื่อม โครงสร้างโลหะ การเตรี ยมรอยต่อโครงสร้างรูปทรงต่างๆ การประกอบชิ้นส่วนโครงสร้าง การติดตั้งโครงสร้างด้วยกระบวนการเชื่อม SMAW GMAW GTAW FCAW และ SAW อ่านแบบสัญลักษณ์งานเชื่อม ปฏิบัติงานเชื่อมตามข้อกําหนดวิธีการเชื่อม (WPS) วิเคราะห์หาสาเหตุและวิธี ป้องกัน การเสียรูปจากความร้อน ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัย

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการของหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการผลิต ข้อดี ข้อเสียของหุ่นยนต์งานเชื่อม ประเภทของหุ่นยนต์ การใช้งาน ส่วนประกอบ หน้าที่ของระบบงานเชื่อม เขียนโปรแกรม แก้ไขโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เชื่อม การบำรุงรักษาตามหลักความปลอดภัยและอาชีวะอนามัย